Zapytanie ofertowe 2/2017

Zapytanie ofertowe 2/2017

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” zs. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej”
w zakresie obejmującym wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51,
97-438 Rusiec.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  2. W ramach zadania Zamawiający zleci wykonanie i montaż następujących mebli:

– komoda – 1 szt.,

– zestaw mebli kuchennych (szafki dolne z blatem roboczym i szafki górne),

– stół kuchenny (zestaw),

– Stoliki 5 szt.

– Stoły trapezowe 6 szt.

– Szafa na dokumenty
– Szafa 6 szt.

– Szafki z blatem roboczym komplet – 2 szt.
– regał 7 szt.

– Szafki komplet
– Biurko narożne z szafka pod urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.

– Stół

– Blat roboczy biurowy -długości 3 metry

– Regał ubraniowy z siedziskiem

  1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pomiaru niezbędnego do realizacji zadania.
  2. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy od daty dokonania odbioru.
  1. Termin realizacji zamówienia: 29.12.2017r.

W związku z realizacją zadania w ramach dotacji ze środków publicznych przyznanych
przez Powiat Bełchatowski w ramach Umowy WTZ.DR. nr 1/2017 z dnia 20.12.2017r., termin realizacji zadania nie może zostać wydłużony.

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 22.12.2017r.

Planowany termin odbioru: 29.12.2017r.

  • Termin złożenia ofert: 21.12.2017r.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzy stanowiącym załącznik
do zapytania ofertowego na adres kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Kryteria oceny ofert: 100 % cena

Oferta z najniższą ceną, spełniając wymagania, otrzyma 100 punktów, a kolejne proporcjonalnie wg wzoru: (wartość oferty x 100)/wartość ofert najniższej.

Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2017

Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej
(wpis do CEIDG lub KRS).

Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny
do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.