Przekaż 1% podatku, by wesprzeć Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie.
KRS 0000419670

Statut

Statut

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”
w Szczercowie.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 $1

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczercowie „Kuźnia Życzliwości” zwanej dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 1989 roku Nr 20, pozycja 104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

$2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

$3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Szczerców.

$4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
  ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Szczerców.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

$5

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości” z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

$6

Stowarzyszenie współpracuje z lokalnym samorządem, a także z krajowymi
i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

$7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz zatrudnionych pracownikach.

Rozdział II

Cele i formy działania

$8

 1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnymi ich rodzinom poprzez:

  ochronę praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych,

  zapobieganie izolacji społecznej oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,

  integrację osób niepełnosprawnych,

  działania na rzecz aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  w społeczeństwie,

  promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych
  w społeczeństwie,

  umożliwienie osobom niepełnosprawnym spędzania czasu w sposób atrakcyjny
  i kreatywny,

  prowadzenie różnorodnej działalności mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem społecznym,

  podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki,
  w tym profilaktyki uzależnień,

  propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 2. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą codzienna opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
 3. Ponadto do celów Stowarzyszenia należy wspieranie osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: seniorzy, bezdomni, bezrobotni, osoby ubogie, długotrwale chore, uzależnione, niezaradne życiowo, ofiary przestępstw, wypadków losowych, komunikacyjnych oraz katastrof i klęsk żywiołowych.

 

$9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. reprezentowanie stanowiska i woli osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 2. podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji materialno – prawnej osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin,
 3. współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej oraz innymi organizacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzinom,
 4. pomoc ofiarom przestępstw, ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz katastrof i klęsk żywiołowych,
 5. tworzenie i realizację programów (projektów) dla osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej obejmujących różnorodne działania wspierające maksymalnie niezależne, samodzielne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
 6. wspieranie aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw obywatelskich,
 7. rozwijanie różnorodnych form pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej jak również ich rodzinami,
 8. organizowanie i prowadzenie różnorodnych placówek wsparcia i opieki,
 9. organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy:
  bezpośredniej działalności terapeutycznej,

  rehabilitacyjnej, w tym: leczniczej (medycznej), społecznej i pedagogicznej,

  profilaktycznej, w tym m.in. w zakresie profilaktyki społecznej, zdrowotnej, uzależnień od alkoholu, narkotyków, środków zmieniających świadomość,

  edukacyjnej,

  opiekuńczo-wychowawczej,

 10. podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 11. organizowanie różnorodnych działań w tym: integracyjnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystyczno – krajoznawczych, sportowych, proekologicznych,
 12. organizowanie, konferencji, seminariów, szkoleń, prelekcji, warsztatów
  o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
 13. organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia.

$9a

 1. Działalność określona w § 9 jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność gospodarcza.
 2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w $9, według Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej, jest w szczególności:
  • 21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
  • 99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  • 20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

$10

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

$11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz posiada zdolność do czynności prawnych.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa przez swojego właściciela.
 5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

$12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku i z wszelkich form działania Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, pracach, imprezach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

$13

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 • dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

$14

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są do przestrzegania ustaleń zawartych
  w podpisanej deklaracji, przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zobowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

$15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

  wykluczenia przez Zarząd:

  – z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

  – z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

  – ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 2. Osoba wykluczona przez Zarząd z przynależności do Stowarzyszenia ma prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwałą Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

$16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

$17

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków
  w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków,
  z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa § 28.

$18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

Walne Zebranie Członków

$19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze
  i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie
  o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Skreślony.
 5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 17 pkt. 3 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 28). W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutowych,
 • wybór i odwoływanie wszelkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych
  do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

$20

 1. Zarząd powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałą Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 6 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika, a pozostałe osoby są członkami zarządu.
 3. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia,
  że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
  Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały
  w głosowaniu tajnym.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa, a w wyjątkowych sytuacjach przez wiceprezesa.
 7. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 8. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji lub śmierci. Wygaśnięcie mandatu powoduje również odwołanie członka Zarządu oraz upływ kadencji.

$21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. opracowywanie i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6. prowadzenie dokumentacji i właściwe jej zabezpieczenie,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności stowarzyszenia,
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. zwoływanie Walnego Zebrania,
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich, a w wyjątkowych, pisemnie uzasadnionych przypadkach, zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

$22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz
  w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

$23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
  w razie jego bezczynności,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

$24

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.

$25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
  z głosem doradczym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 1. W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje tego Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

$26

 1. Środki finansowe na wykonywanie działań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze:
 • składek członkowskich,
 • środków z funduszy publicznych,
 • grantów,
 • kontraktów,
 • świadczeń członków wspierających,
 • darowizn,
 • odsetek od kapitału, lokat i akcji,
 • ze zbiórek publicznych,
 • nawiązek sądowych,
 • spadków i zapisów,
 • sponsoringu,
 • wpływów z 1% podatku dochodowego,
 • dochodów z własnego majątku,
 • subwencji,
 • dochodów z działalności gospodarczej.
 1. Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczy tylko na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Składki członkowskie:
 • mogą być wpłacane jednorazowo,
 • w dwóch ratach lub co kwartał; pierwsza rata winna być wpłacona do końca
  I pierwszego kwartału, druga do końca drugiego kwartału itd.
 1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd,
  w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek ustala Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

$26a

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza jest prowadzona jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej.
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.

$26b

 1. Stowarzyszenie nie może:
 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątek Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
 • dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

$26c

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 • 10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 51.Z- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 11.Z – Wydawanie książek
 • 19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 • 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

$27

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań, a także udzielania pełnomocnictw
  w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest prezes i wiceprezes.
 4. Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje prezes lub upoważniona przez niego osoba.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

$28

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Kuźnia Życzliwości” nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.


Skip to content