Zapytanie ofertowe nr 2/2023

                      Szczerców, dnia 29 września 2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”,
z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, której wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty 130 000,00 zł., tym samym wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec w ilości około 16.000 litrów,
 2. Dostarczany olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i musi posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w Ustawie „Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 199 Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 200, 202, 631 z późniejszymi zmianami i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie.
 3. Dostawa wraz z rozładunkiem dostarczanego sukcesywnie oleju opałowego odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy oraz na jego koszt i następować będzie wg telefonicznych zleceń Zamawiającego składanych na 2 dni przed dniem wymaganym terminem dostawy.
 4. Dostawy będą fakturowane zgodnie z ceną dnia dostawy oleju opałowego do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej z uwzględnieniem upustu określonego w ofercie.
 5. Wymagania jakościowe zamówienia:
  • Gęstość w 15°C kg/ m³ max. 860,0;
  • Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6;
  • Temperatura zapłonu min 56,0 °C;
  • Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C mm2/s – max.6,00;
  • Skład frakcyjny: do temperatury 250°C destyluje- max.65,00;
  do temperatury 350°C destyluje- min.85,00;
  • Temperatura płynięcia °C max. -20,0;
  • Pozostałość po koksowaniu z wyrażonym ułamkiem masowym(z 10% pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym % max. 0,30;
  • Zawartość siarki %(m/m) nie większa niż 0,1;
  • Zawartość wody mg/kg max. 200;
  • Zawartość stałych ciał obcych mg/kg max. 24,0;
  • Pozostałość po spopieleniu %(m/m) max. 0,010;
 6. Ilość oleju opałowego objętego postępowaniem jest szacunkowa, może ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w okresie obowiązywania umowy.
 7. Z tytułu nie zrealizowani zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
  II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 8. 10 października 2023 roku – 10 października 2024 roku
  III. CENA
 9. Cenę oleju opałowego oferty Wykonawca określa w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania,
 10. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 11. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
 12. Wykonawca określi cenę oleju opałowego na podstawie cen obowiązujących
  w dniu 29 września 2023 roku u Wykonawcy.
 13. Wykonawca określa wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
  IV. Kryterium wyboru oferty:
 14. Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne,
 15. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
 • Cena 90%
 • Rabat 10%
 1. Sposób oceny ofert:
 • kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej do 10 punktów. Oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną wyliczone według wzoru:
  najniższa cena przedstawiona w ofertach
  Liczba punktów = ———————————————————- x 100 pkt x 90%
  cena badanej oferty
 • Kryterium „rabat” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta
  z największym rabatem uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.
  Punkty zostaną wyliczone według wzoru: rabat oferty badanej Liczba punktów = ———————————————————- x 100 pkt x 10%
  najwyższy oferowany rabat
 • Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.
  V. Sposób przygotowania oferty:
 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do oferty), podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość stałego rabatu za zakup jednego litra oleju opałowego,
 2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub potwierdzony pieczątką imienną,
 3. Jako wymagane załączniki do oferty Wykonawca winien załączyć:
  – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadnia tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
  – podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego (Załącznik Nr 2 do oferty)
  – podpisane Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego oleju opałowego (Załącznik Nr 3 do oferty),
  – wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę Klauzulę informacyjną RODO – (Załącznikiem nr 4 do oferty),

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 6 października 2023 roku do godziny 10:00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec lub na adres e-mail: kontakt@kuzniazyczliwosci.pl
 2. Osoby upoważnione do kontaktu w Wykonawcami
 • Andrzej Klimas telefon 793 55 00 49
  VII. Postanowienia końcowe:
 1. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym,
 3. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym jego etapie.