Zapytanie ofertowe 1/2017

Zapytanie ofertowe 1/2017

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” zs. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” w zakresie obejmującym wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych polegających na:

 1. Dostosowaniu pomieszczenia o powierzchni 5,16 m2 do wymagań określonych
  dla węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje:

  • Osłonę okien i drzwi folią polietylenową – 1,73 m2
  • Demontaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych – 1 szt.
  • Wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych – 1szt.
  • Poszerzenie otworu dla nowych drzwi
  • Zerwanie cokolika płytek ceramicznych – 9,87 m
  • Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 5,17 m2
  • Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – 1,1 m
  • Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 150mm
   na rurę PCW – 3,15 m
  • Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach – 34,25 m2
  • Obudowa płytek i podciągów płytami gips – karton na rusztach metalowych pojedynczych 6,2 m2
  • Gruntowanie powierzchni ścian – 29,08 m2
  • Gruntowanie powierzchni podłóg – 10,34 m2
  • Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejonej – 16,89 m2. Zamawiający posiada płytki ceramiczne dla potrzeb wykonania zadania.
  • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku – 16,66 m2
  • Posadzki z płytek na zaprawie klejonej – 5,17 m2
  • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
   i sufitu– 16,65 m2
  • Naklejenie folii matowej na okno – 1,26 m2
  • Wykucie z muru kratki wentylacyjnej i obsadzenie nowej – 1 szt.
  • Obsadzenie ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym o szerokości 1 m – 1 szt.
  • Wymiana opraw świetlówkowych – 2 szt.
  • Montaż podejść dopływowych i odpływowych z PCV do umywalki i ustępu
  • Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla osób niepełnosprawnych–1 szt.
  • Montaż baterii umywalkowej stojącej – 1 szt.
  • Montaż ustępu z spłuczką ustępową kompaktową dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.
  • Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych – 3 szt.
 2. Kompleksowym odnowieniu malatury ścian i sufitów (przecieranie istniejących tynków, gruntowanie i dwukrotne malowanie) pomieszczeń zlokalizowanych
  na I piętrze Warsztatu Terapii Zajęciowej – 136,93 m2
 3. Odnowieniu pomieszczenia o powierzchni 10,24 m2 poprzez:
  • Osłonę okien i drzwi folią polietylenową – 3,53 m2
  • Zabezpieczanie podłóg folią – 10,24 m2
  • Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach – 48,55 m2
  • Obudowa belek i podciągów płytami gips – karton na rusztach metalowych pojedynczych – 1,61 m2
  • Gruntowanie powierzchni ścian – 38,31 m2
  • Gruntowanie powierzchni sufitu – 10,24 m2
  • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku – 48,55 m2
  • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
   i sufitu– 48,34 m2
  • Montaż żaluzji pionowych – 1 szt. – 2,2 m2
  • Wykucie z muru kratki wentylacyjnej i obsadzenie nowej – 1 szt.
  • Wymiana opraw świetlówkowych – 2 szt.
  • Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych dwubiegunowych z uziemieniem
   w puszkach, ułożeniem przewodów kabelkowych i podłączeniem – 3 szt.
 4. Odnowieniu pomieszczenia o powierzchni 4,86 m2 poprzez:
  • Osłonę okien i drzwi folią polietylenową – 9,44 m2
  • Zabezpieczanie podłóg folią – 4,87 m2
  • Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach – 28,65 m2
  • Obudowa belek i podciągów płytami gips – karton na rusztach metalowych pojedynczych – 2,81 m2
  • Gruntowanie powierzchni ścian – 23,78 m2
  • Gruntowanie powierzchni sufitu – 4,87 m2
  • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku – 28,65 m2
  • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
   i sufitu– 28,65 m2
  • Wymiana opraw świetlówkowych – 1 szt.
 5. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych dwubiegunowych z uziemieniem
  w puszkach, ułożeniem przewodów kabelkowych i podłączeniem – 3 szt.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do postepowania z odpadami w trakcie realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy od daty dokonania odbioru.
 1. Termin realizacji zamówienia: 29.12.2017r.

W związku z realizacją zadania w ramach dotacji ze środków publicznych przyznanych przez Powiat Bełchatowski w ramach Umowy WTZ.DR. nr 1/2017 z dnia 20.12.2017r., termin realizacji zadania nie może zostać wydłużony.

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 22.12.2017r.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 22.12.2017r.

Planowany termin odbioru robót budowlanych: 29.12.2017r.

 • Termin złożenia ofert: 21.12.2017r.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzy stanowiącym załącznik
do zapytania ofertowego na adres kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kryteria oceny ofert: 100 % cena

Oferta z najniższą ceną, spełniając wymagania, otrzyma 100 punktów, a kolejne proporcjonalnie wg wzoru: (wartość oferty x 100)/wartość ofert najniższej.

 

Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2017

 

Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej
(wpis do CEIDG lub KRS).

Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny
do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.