Zapytanie ofertowe 3/2017

Zapytanie ofertowe 3/2017

Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. 3 Maja 6,
97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie
Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51 oraz na wycieczki i imprezy tematyczne tj. konkursy, zawody i imprezy rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko, rajdy, uroczystości patriotyczne, do kina, teatru itp.
 3. Trasa i przystanki:

– początek trasy to przystanek na przeciwko sklepu „Biedronka” na ulicy Wyszyńskiego,

– kolejny przystanek na przeciwko sklepu „Lux” ulica Wyszyńskiego,

– następnie przystanek przy kolejnym sklepie „Lux” ulica Wyszyńskiego,

– ulica Budryka,

– ulica Słoneczna (Osiedle Olsztyńskie),

– ulica Sadowa,

– Kluki ulica Dębowa,

– Podklucze,

– Szczerców ulica Piotrkowska,

– Szczerców ulica Częstochowska,

– Brzezie,

– Szczerców ulica Tenusa,

– Szczerców ulica Praga,

– Kościuszka,

– Dzbanki,

– Kolonia Rusiec,

– Dęby Wolskie,

– Dąbrowa Rusiecka (przyjazd na godzinę 8:00)

Droga powrotna od godziny 15:00 początek trasy Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie itd.

 

 1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
 2. a) Wykonawca będzie posiadał wszelkie licencje i pozwolenia obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej niezbędne do świadczenia usług przewozu osób,
 3. b) kierowca będzie posiadał wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na przewóz osób,

 

 

 1. c) autokar będzie czysty i sprawny technicznie oraz będzie posiadał aktualne i niezbędne dokumenty dopuszczające go do ruchu,
 2. d) autokar powinien mieć pasy bezpieczeństwa przynajmniej na pierwszych siedzeniach,
 3. e) w autokarze powinna być sprawna klimatyzacja i wentylacja,
 4. f) wszelkie opłaty drogowe są po stronie przewoźnika,

9) kilometry usługi naliczane będą od miejsca wyjazdu  do miejsca powrotu,

 1. h) wykonawca będzie zapewniał kierowcę o odpowiednim poziomie kultury osobistej
  i wizerunku,
 2. i) w razie awarii pojazdu w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego o podobnych parametrach technicznych w możliwie najkrótszym czasie,
 3. j) zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone w autokarze przez uczestników,
 4. k) opiekę uczestnikom w trakcie przejazdów zapewnia Warsztat Terapii Zajęciowej,
 5. Usługi objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być realizowane taborem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki transportu posiadające aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz oznakowane zgodnie z wymogami prawa.
 6. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 60.00.00.00-8 – Usługi transportowe
 7. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

 

 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną  licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U z 2013r poz. 1414
ze zmianami). Jeśli licencja wygaśnie w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopię wznowionej licencji.

2.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. co najmniej jednym
w pełni sprawnym samochodem, pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia
w danym zadaniu, na które złożył ofertę, spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.), który  posiada aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie wykonawcy mają załączyć do oferty:

1.Wypełniony formularz oferty.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Poświadczony za zgodność z oryginałem na dzień składania ofert.

 

 1. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – aktualną kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy
  z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2013r poz. 1414 ze zmianami). Poświadczoną za zgodność z oryginałem na dzień składania ofert. Jeśli licencja wygaśnie
  w trakcie realizacji zadania Wykonawca dostarczy kopię wznowionej licencji. Poświadczoną za zgodność z oryginałem.
 2. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej – kopię opłaconej polisy (wraz
  z dowodem zapłaty), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Poświadczoną za zgodność z oryginałem.
 3. Warunki płatności: Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną usługę w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

VII. Kryteria oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny.

Nr kryt.Opis kryteriów ocenyZnaczenie
1.Cena brutto100 %
 1. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.
Wzór
1Cena brutto

Liczba punktów  C= Cn/Cb x 100pkt

gdzie:

– Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

– Cb – cena oferty badanej,

– 100 pkt –  wskaźnik stały.

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 1. Opis sposobu sporządzenia oferty:
 2. a) oferta Wykonawcy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie powinna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym tj. zawierać cenę brutto za kilometr przebiegu pojazdu
 3. b) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 4. c) wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,

 

 

VIII. Miejsce, termin składania  ofert:

1.Oferty należy składać  w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. Dąbrowa Rusiecka 51; 97-438 Rusiec

 1. a) termin składania ofert: do 28.12.2017 r., do godz. 14.00,
 2. b) oferty należy składać:

–  osobiście,

–  pocztą,

 1. c) liczy się data i godzina wpływu oferty do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”
 2. d) oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane
 3. d) Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 29.12.2017 r.
 4. e) Planowany termin rozpoczęcia przewozu: 02.01.2018 r.
 5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Andrzej Klimas Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. Dąbrowa Rusiecka 51; 97-438 Rusiec

Tel.: 793 55 00 49

e-mail:  kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

 1. Informacje instrukcyjne:
 2. Ofertę należy złożyć na formularzy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3/2017

Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto za kilometr przebiegu pojazdu) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej
(wpis do CEIDG lub KRS), aktualną kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2013r poz. 1414 ze zmianami). Poświadczoną za zgodność
z oryginałem na dzień składania ofert..

Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny
do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.