zapytanie ofertowe 1/2018

                                                                           Zapytanie ofertowe 1/2018

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6,
97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” w zakresie obejmującym wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych polegających na:

 1. Dostosowaniu pomieszczeń o powierzchni 13,73 m2 (4,81 m2+ 8,92 m2) do wymagań określonych dla łazienki i prysznicy. Zakres prac obejmuje:
  • Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe – obmiar 12,28 m2
  • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa 5 cm – obmiar 12,28 m2
  • Posadzki cementowe wraz z cokolikiem zatarte na gładko grubości 25 mm – dostosowanie wysokości posadzki do pomieszczenia 1/5 – obmiar 12,28 m2
  • Posadzki cementowe wraz z cokolikiem zatarte – pogrubienie posadzki o 0,5 cm – dostosowanie wysokości posadzki do pomieszczenia 1/5 – obmiar 12,28 m2
  • Posadzki cementowe wraz z cokolikami zbrojenie siatka stalową – obmiar 12,28 m2
  • Ścianki działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 – ścianka między prysznicami – obmiar 3,4 m2
  • Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach – tynk na ściance działowej między prysznicami – obmiar 7,04 m2
  • Obudowa belek i podciągów płytami gips-karton na rusztach metal. pojedyń. jednowarstw. 55-01 – obudowa rur przy suficie i na ścianie obmiar 7,99 m2
  • Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej obmiar – 33,66 m2
  • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar – 17,21 m2
  • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar – 12,28 m2
  • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ościeżnicach i pasach ściennych na podłożu betonowym obmiar – 1,64 m2
  • Posadzki z płytek na zaprawie klejonej obmiar 12,28 m2
  • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
   i sufitów obmiar – 31,14 m2
  • Naklejenie folii matowej na okno obmiar 2,52 m2
  • Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1 szt.
  • Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł – 1 szt.
  • Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie – 1 szt.
  • Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych – skrzydło drzwi wejściowych do pomieszczenia 1/12 obmiar = 2,00*0,90=1,8 m2
  • Montaż drzwi wewnętrznych – 1 szt.
  • Montaż drzwi do natrysku – 2 szt.
  • Wymiana opraw świetlówkowych- 3 komplety
  • Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do betonu obmiar 8,66 m
  • Montaż podejść dopływowych i odpływowych do pryszniców i umywalki + ułożenie rur odpływowych z PCV oraz rur dopływowych + podłączenie do urządzeń + demontaż starych rur – 1 komplet
  • Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym – 1 szt.
  • Montaż baterii umywalkowej stojącej – 1 szt.
  • Montaż baterii natryskowe z natryskiem przesuwnym – 2 szt.
  • Montaż siedlisk kąpielowych – 2 szt.
   2. Dostosowaniu pomieszczeń o powierzchni 2,22 m2 do wymagań określonych dla toalety męskiej. Zakres prac obejmuje

   • Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe – obmiar 4,08 m2
   • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa 5 cm – obmiar 4,08 m2
   • Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm – dostosowanie wysokości posadzki do pomieszczenia 1/12 – obmiar 4,08 m2
   • Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte – pogrubienie posadzki o 0,5 cm – dostosowanie wysokości posadzki do pomieszczenia 1/12 – obmiar 4,08 m2
   • Posadzki cementowe wraz z cokolikami zbrojenie siatka stalową obmiar  4,08 m2
   • Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 – ścianka działowa obmiar 4,27 m2
   • Montaż nadproża prefabrykowanego YTONG obmiar 1,3 m
   • Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach – tynk na ściance działowej obmiar 8,55 m2
   • Obudowa belek i podciągów płytami gips-karton na rusztach metal. pojedyń. jednowarstw. 55-01 – obudowa rur przy suficie i na ścianie obmiar 4,03 m2
   • Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej obmiar 16,93 m2
   • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar 11,72 m2
   • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar 3,97 m2
   • Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ościeżnicach i pasach ściennych na podłożu betonowym obmiar 0,82 m2
   • Posadzki z płytek na zaprawie klejonej obmiar 3,97 m2
   • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
    i sufitów obmiar 16,51 m2
   • Naklejenie folii matowej na okno – obmiar 1,26 m2
   • Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1 szt.
   • Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł – 1 szt.
   • Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie – 1 szt.
   • Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych – skrzydło drzwi wejściowych do pomieszczenia 1/12 obmiar = 2,00*0,90 m2
   • Wymiana opraw świetlówkowych – 1 komplet
   • Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do betonu obmiar 1,93 m
   • Montaż podejść dopływowych i odpływowych do umywalki, ustępu i pisuaru + ułożenie rur odpływowych z PCV oraz rur dopływowych + podłączenie do urządzeń + demontaż starych rur – obmiar 1 komplet
   • Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym –
    1 sztuka
   • Montaż ustępu z płuczką ustępową typu „kompakt” komplet z deską sedesową
    z pokrywą, zbiornikiem ceramicznym – 1 komplet
   • Montaz pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym – 1 komplet
   • Montaż baterii umywalkowej lub zmywakowe – 1 szt.
 1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania z odpadami w trakcie realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy od daty dokonania odbioru.
 4. Termin realizacji zamówienia: 02.10.2018 r.

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 16.05.2018 r.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 03.09.2018 r.

Planowany termin odbioru robót budowlanych: 03.10.2018 r.

 • Termin złożenia ofert: 15.05.2018 r.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzy stanowiącym załącznik
do zapytania ofertowego na adres kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kryteria oceny ofert: 100 % cena

Oferta z najniższą ceną, spełniając wymagania, otrzyma 100 punktów, a kolejne proporcjonalnie wg wzoru: (wartość oferty x 100)/wartość ofert najniższej.

 

 

                                                                                                 Oferta

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2018

Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej
(wpis do CEIDG lub KRS).

Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny
do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.