zapytanie ofertowe 2/2018

                                                                                  Zapytanie ofertowe 2/2018

Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. 3 Maja 6,
97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie
Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec”.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51 oraz na wycieczki i imprezy tematyczne tj. konkursy, zawody i imprezy rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko, rajdy, uroczystości patriotyczne, do kina, teatru itp. realizowane w ramach planowej działalności Warsztatu.
2) Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej na trasie Bełchatów – Dąbrowa Rusiecka – Bełchatów.
a) dowóz i odwóz uczestników Warsztatu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), dowóz w godzinach – 6:45 do 8:00, odwóz w godzinach 15:00 – 16:15
b) trasa i przystanki:

dowóz:
– początek trasy (rano) przystanek w Bełchatowie na przeciwko sklepu „Biedronka” na ulicy Wyszyńskiego,
– przystanek na przeciwko sklepu „Lux” ulica Wyszyńskiego,
– przystanek przy kolejnym sklepie „Lux” ulica Wyszyńskiego (w pobliżu stacji benzynowej),
– Bełchatów ulica Budryka,
– Bełchatów ulica Słoneczna (Osiedle Olsztyńskie),
– Bełchatów ulica Sadowa,
– Bełchatów ulica Cegielniana,
– Podwódka (przystanek przy drodze nr 74),
– Kluki ulica Dębowa,
– Zagadki (droga nr 74, na wysokości skrzyżowania do miejscowości Załuże),
– Szczerców ulica Piotrkowska,
– Szczerców ulica Częstochowska (parking przy Mleczarni),
– Brzezie,
– Szczerców ulica Tenusa,
– Szczerców ulica Praga,
– Kościuszka,
– Dzbanki,
– Kolonia Rusiec,
– Dęby Wolskie,
– Dąbrowa Rusiecka (przyjazd na godzinę 8:00)
odwóz:
– powrót od godziny 15:00 początek trasy Dąbrowa Rusiecka 51,
– Dęby Wolskie,
– Kolonia Rusiec,
– Dzbanki,
– Kościuszka,
– Szczerców ulica Praga,
– Szczerców ulica Częstochowska,
– Brzezie,
– Szczerców ulica Tenusa,
– Szczerców ulica Piotrkowska,
– Zagadki (droga nr 74, na wysokości skrzyżowania do miejscowości Załuże),
– Kluki ulica Dębowa,
– Podwódka (przystanek przy drodze nr 74),
– Bełchatów przystanek na przeciwko sklepu „Biedronka” na ulicy Wyszyńskiego,
– Bełchatów przystanek na przeciwko sklepu „Lux” ulica Wyszyńskiego,
– Bełchatów przystanek przy kolejnym sklepie „Lux” ulica Wyszyńskiego (w pobliżu stacji benzynowej),
– Bełchatów ulica Budryka,
– Bełchatów ulica Słoneczna (Osiedle Olsztyńskie),
– Bełchatów ulica Sadowa,
– Bełchatów ulica Cegielniana
c) liczba przewożonych osób – 30 uczestników oraz opiekun (terapeuta)
d) liczba przewożonych osób na wycieczki i imprezy tematyczne tj. konkursy, zawody
i imprezy rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko, rajdy, uroczystości patriotyczne, do kina, teatru itp. – 40 ( w tym uczestnicy oraz kadra),

3) Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca będzie posiadał wszelkie licencje i pozwolenia obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej niezbędne do świadczenia usług przewozu osób,
b) kierowca będzie posiadał wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na przewóz osób,
c) autokar będzie czysty i sprawny technicznie oraz będzie posiadał aktualne i niezbędne dokumenty dopuszczające go do ruchu,
d) autokar powinien mieć pasy bezpieczeństwa przynajmniej na pierwszych siedzeniach,
e) w autokarze powinna być sprawna klimatyzacja i wentylacja,
f) wszelkie opłaty drogowe są po stronie przewoźnika,
g)kilometry usługi naliczane będą od miejsca wyjazdu  do miejsca powrotu,
h) wykonawca będzie zapewniał kierowcę o odpowiednim poziomie kultury osobistej i wizerunku oraz tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych,
i) w razie awarii pojazdu w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego o podobnych parametrach technicznych w możliwie najkrótszym czasie,
j) zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone w autokarze przez uczestników,
k) opiekę uczestnikom w trakcie przejazdów zapewnia Warsztat Terapii Zajęciowej,

4) Usługi objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być realizowane taborem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki transportu posiadające aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz oznakowane zgodnie z wymogami prawa.
5) Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 60.00.00.00-8 – Usługi transportowe
II. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną  licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U z 2013r poz. 1414), ze zmianami). Jeśli licencja wygaśnie w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopię wznowionej licencji,
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. co najmniej jednym
w pełni sprawnym samochodem, pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia
w danym zadaniu, na które złożył ofertę, spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.), który  posiada aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie wykonawcy mają załączyć do oferty:
1) Wypełniony formularz oferty,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Poświadczony za zgodność z oryginałem na dzień składania ofert,
3) Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – aktualną kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2013r poz. 1414 ze zmianami). Poświadczoną za zgodność z oryginałem na dzień składania ofert. Jeśli licencja wygaśnie
w trakcie realizacji zadania Wykonawca dostarczy kopię wznowionej licencji. Poświadczoną za zgodność z oryginałem,
4) Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej – kopię opłaconej polisy (wraz
z dowodem zapłaty), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Poświadczoną za zgodność z oryginałem,

IV. Warunki płatności:
Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną usługę w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na  konto bankowe Wykonawcy.

V. Kryteria oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny.

Nr kryt.Opis kryteriów ocenyZnaczenie
1.Cena brutto100 %
  1. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.
Wzór
1Cena brutto

Liczba punktów  C= Cn/Cb x 100pkt

gdzie:

– Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

– Cb – cena oferty badanej,

– 100 pkt –  wskaźnik stały.

 

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
3) Opis sposobu sporządzenia oferty:
a) oferta Wykonawcy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie powinna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym tj. zawierać cenę brutto za kilometr przebiegu pojazdu
b) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
c) wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,

VI. Miejsce, termin składania  ofert:
1) Oferty należy składać  w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. Dąbrowa Rusiecka 51; 97-438 Rusiec
a) termin składania ofert: do 21.12.2018 r., do godz. 14.00,
b) oferty należy składać:
–  osobiście,
–  pocztą,
c) liczy się data i godzina wpływu oferty do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”,
d) oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane,
e) Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 28.12.2018 r.,
f) Planowany termin rozpoczęcia przewozu: 02.01.2019 r.,
g) czas trwania umowy 02 stycznia 2019 – 30 czerwca 2019 r.,

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Andrzej Klimas Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. Dąbrowa Rusiecka 51; 97-438 Rusiec
Tel.: 793 55 00 49
e-mail:  kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

VIII. Informacje instrukcyjne:
1) Ofertę należy złożyć na formularzy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2018

Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto za kilometr przebiegu pojazdu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej
(wpis do CEIDG lub KRS), aktualną kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2013r poz. 1414 ze zmianami). Poświadczoną za zgodność
z oryginałem na dzień składania ofert..

Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny
do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.