Walne zebranie

W dniu 7 marca 2014 roku  w siedzibie Publicznego Gimnazjum  w Szczercowie przy ulicy Rzecznej 7 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”. Otwarcia zebrania i sprawdzenie jego prawomocności dokonał wiceprezes stowarzyszenia Andrzej Klimas, który z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet złożył najlepsze życzenia wszystkim paniom. W trakcie zebrania m. in. zostało przedstawione sprawozdanie za okres sprawozdawczy, które uwzględniało: stan organizacyjny-osobowy, zakres i formy działalności wynikające z planu oraz przedsięwzięcia zrealizowane poza planem, działalność stowarzyszenia w środowisku lokalnym, w tym współpracę z samorządem, osiągnięcia, udział w szkoleniach, finanse. Andrzej Klimas zapoznał zgromadzonych z planem działalności Stowarzyszenia oraz budżetem na 2014 rok , w tym m.in. omówił opracowane i złożone projekty, jak również poruszył kwestie możliwości udziału w szkoleniach. W związku z pismami Barbary Pietkiewicz – prezes Stowarzyszenia oraz Ewy Kozubowicz – skarbnika Stowarzyszenia informujących o rezygnacji z zajmowanych stanowisk zostały przeprowadzone  wybory uzupełniające skład Zarządu. W wyniku wyborów nowym prezesem Stowarzyszenia został Andrzej Klimas, wiceprezesem Marcelina Krupska, skarbnikiem Jagoda Nieborak. Przeprowadzono również po rezygnacji Katarzyny Rzepkowskiej z członka Komisji Rewizyjnej, wybory uzupełniające skład Komisji. W wyniku wyborów Komisję Rewizyjną uzupełniła Małgorzata Spaleniak.

  • DSC_1709
  • DSC_1713
  • DSC_1718