PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW

W połowie grudnia br. zakończyliśmy realizację dwóch zadań publicznych współfinasowanych ze środków Gminy Szczerców.
W ramach przedsięwzięcie pod nazwą „SPRAWNIEJSI – SZCZĘŚLIWSI” zakupiono sprzęt, który umożliwił realizację zajęć indywidualnych i grupowych mających na celu ogólną poprawę sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia usprawniające, korekcyjno – wyrównawcze, rekreacyjne.
Przedsięwzięcie pod nazwą „DEKORUJĘ I CZARUJĘ” – działania na rzecz integracji społecznej zrealizowano obejmował projektowanie aranżacji wnętrz, a następnie realizację wspólnie opracowanych projektów.
Miejscem realizacji wszystkich form aktywności w ramach obu projektów były pomieszczenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej prowadzanego przez nasze Stowarzyszenie, natomiast różnorodność prowadzonych działań rehabilitacyjno – terapeutycznych wpłynęła na wszechstronny rozwój niepełnosprawnych uczestników projektów, w tym nabycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz zwiększenie samodzielności podczas pobytu poza miejscem zamieszkania.
W imieniu naszych niepełnosprawnych podopiecznych, jak również ich najbliższych za wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację przedsięwzięć dziękujemy samorządowi lokalnemu Gminy Szczerców, w tym Wójtowi Gminy Szczerców Panu Krzysztofowi Kamieniakowi oraz radnym naszej gminy, w szczególności Pani Barbarze Szczepanik i Panu Wojciechowi Pacholakowi.