Zapytanie ofertowe 3/2019

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec”.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi  przewozu uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51 oraz na wycieczki i imprezy tematyczne tj. konkursy, zawody i imprezy rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko, rajdy, uroczystości patriotyczne, do kina, teatru itp. realizowane w ramach planowej działalności Warsztatu.

2. Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej na trasie Bełchatów – Dąbrowa Rusiecka – Bełchatów.

a) dowóz i odwóz uczestników Warsztatu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), dowóz w godzinach – 6:45 do 8:00, odwóz w godzinach
15:00 – 16:15

b) trasa i przystanki:

dowóz:

– początek trasy (rano) przystanek w Bełchatowie na przeciwko sklepu „Biedronka” na ulicy Wyszyńskiego,

– przystanek na przeciwko sklepu „Lux” ulica Wyszyńskiego,

– przystanek przy kolejnym sklepie „Lux” ulica Wyszyńskiego (w pobliżu stacji benzynowej),

– Bełchatów ulica Budryka,

– Bełchatów ulica Słoneczna (Osiedle Olsztyńskie),

– Bełchatów ulica Sadowa,

– Bełchatów ulica Cegielniana,

– Podwódka (przystanek przy drodze nr 74),

– Kluki ulica Dębowa,

– Zagadki (droga nr 74, na wysokości skrzyżowania do miejscowości Załuże),

– Szczerców ulica Piotrkowska,

– Szczerców ulica Częstochowska (parking przy Mleczarni),

– Brzezie,

– Szczerców ulica Tenusa,

– Szczerców ulica Praga,

– Kościuszka,

– Dzbanki,

– Kolonia Rusiec,

– Dęby Wolskie,

– Dąbrowa Rusiecka (przyjazd na godzinę 8:00)

odwóz:

– powrót od godziny 15:00 początek trasy Dąbrowa Rusiecka 51,

– Dęby Wolskie,

– Kolonia Rusiec,

– Dzbanki,

– Kościuszka,

– Szczerców ulica Praga,

– Szczerców ulica Częstochowska,

– Brzezie,

– Szczerców ulica Tenusa,

– Szczerców ulica Piotrkowska,

– Zagadki (droga nr 74, na wysokości skrzyżowania do miejscowości Załuże),

– Kluki ulica Dębowa,

– Podwódka (przystanek przy drodze nr 74),

– Bełchatów przystanek na przeciwko sklepu „Biedronka” na ulicy Wyszyńskiego,

– Bełchatów przystanek na przeciwko sklepu „Lux” ulica Wyszyńskiego,

– Bełchatów przystanek przy kolejnym sklepie „Lux” ulica Wyszyńskiego (w pobliżu stacji benzynowej),

– Bełchatów ulica Budryka,

– Bełchatów ulica Słoneczna (Osiedle Olsztyńskie),

– Bełchatów ulica Sadowa,

– Bełchatów ulica Cegielniana

c) liczba przewożonych osób – 30 uczestników oraz opiekun (terapeuta)

d) liczba przewożonych osób na wycieczki i imprezy tematyczne tj. konkursy, zawody
i imprezy rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko, rajdy, uroczystości patriotyczne, do kina, teatru itp. – 40 ( w tym uczestnicy oraz kadra)

e) w przypadku rozszerzenia o jedną pracownię Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej trasa przejazdu może ulec niewielkiemu wydłużeniu oraz liczba przewożonych uczestników będzie wynosiła 35 oraz opiekun. Natomiast liczba przewożonych osób na wycieczki będzie wynosiła 47 osób.

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca będzie posiadał wszelkie licencje i pozwolenia obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej niezbędne do świadczenia usług przewozu osób,

b) kierowca będzie posiadał wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na przewóz osób,

c) autokar będzie czysty i sprawny technicznie oraz będzie posiadał aktualne i niezbędne dokumenty dopuszczające go do ruchu,

d) autokar  powinien mieć pasy bezpieczeństwa  przynajmniej na pierwszych siedzeniach,

e) w autokarze powinna być sprawna klimatyzacja i wentylacja,

f) wszelkie opłaty drogowe  są  po stronie przewoźnika,

9) kilometry usługi naliczane będą od miejsca wyjazdu  do miejsca powrotu,

h) wykonawca  będzie zapewniał kierowcę o odpowiednim poziomie kultury osobistej i wizerunku oraz tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych,                                                                   

i) w razie awarii pojazdu w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego o podobnych parametrach technicznych w możliwie najkrótszym czasie,                                                                                                                                  

j) zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone w autokarze przez uczestników,

k) opiekę uczestnikom w trakcie przejazdów zapewnia Warsztat Terapii Zajęciowej,

4. Usługi objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być realizowane taborem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki transportu  posiadające aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz  oznakowane zgodnie z wymogami prawa.

4. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 60.00.00.00-8 – Usługi transportowe

II. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną  licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U z 2013r poz. 1414 ze zmianami). Jeśli licencja wygaśnie w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopię wznowionej licencji.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. co najmniej jednym
w pełni sprawnym samochodem, pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia w danym zadaniu, na które złożył ofertę, spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.), który  posiada aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie wykonawcy mają załączyć do oferty:

1.Wypełniony formularz oferty.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Poświadczony za zgodność z oryginałem na dzień składania ofert.

3. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – aktualną  kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2013r poz. 1414 ze zmianami). Poświadczoną za zgodność z oryginałem na dzień składania ofert. Jeśli licencja wygaśnie
w trakcie realizacji zadania Wykonawca dostarczy kopię wznowionej licencji. Poświadczoną za zgodność z oryginałem.

4. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej – kopię opłaconej polisy (wraz z dowodem zapłaty), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Poświadczoną za zgodność z oryginałem.

 IV. Warunki płatności:

Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną usługę w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na  konto bankowe Wykonawcy.

V. Kryteria oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny.                             

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 100 %
  1. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt. Wzór
1 Cena brutto Liczba punktów  C= Cn/Cb x 100pkt gdzie:  – Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,  – Cb – cena oferty badanej,  – 100 pkt –  wskaźnik stały.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

3. Opis sposobu sporządzenia oferty:

a) oferta Wykonawcy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie powinna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym tj. zawierać  cenę  brutto za kilometr przebiegu pojazdu

b) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

c) wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich,

VI. Miejsce, termin składania  ofert:

1.Oferty należy składać  w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. Dąbrowa Rusiecka 51; 97-438 Rusiec

a) termin składania ofert: do 23.12.2019 r., do godz. 14.00,

b) oferty należy składać:

–  osobiście,

–  pocztą,

c) liczy się data i godzina wpływu oferty do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”

d) oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane

e) Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 27.12.2019 r.

f) Planowany termin rozpoczęcia przewozu: 02.01.2020 r.

g) czas trwania umowy 02 stycznia 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Andrzej Klimas Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. Dąbrowa Rusiecka 51; 97-438 Rusiec

Tel.: 793 55 00 49

 e-mail:  kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

VIII. Informacje instrukcyjne:

1. Ofertę należy złożyć na formularzy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3/2019

Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto za kilometr przebiegu pojazdu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej
(wpis do CEIDG lub KRS), aktualną kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2013r poz. 1414 ze zmianami). Poświadczoną za zgodność
z oryginałem na dzień składania ofert..

Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny
do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.