Zapytanie ofertowe 2/2022

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6,
97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na zakup oleju napędowego
i płynu oczyszczającego spaliny Adblue w 2023 roku do pojazdów Stowarzyszenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych (ważna koncesja),
 • dysponują co najmniej jedną stacją położoną na terenie gmin Szczerców i Rusiec
  w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego, czynną całą dobę, we wszystkie dni miesiąca,
 • nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, nie znajdują się
  w upadłości lub likwidacji.
  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy składają oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Ponadto w dniu podpisania umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany do załączenia do umowy kopii ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi.
  Informacje dotyczące zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia oraz jego warunki techniczne
  a) Przedmiotem zamówienia jest zgodny z aktualnym zapotrzebowaniem zakup oleju napędowego do pojazdów Stowarzyszenia w szacunkowej ilości 8.000 litrów w skali roku oraz płynu oczyszczającego spaliny AdBlue w ilości 500 litrów w skali roku,

b) Dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające
z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 660, 1527, z 2020 r. poz. 284,
c) Wskazana ilość paliwa i płynu oczyszczającego spaliny AdBlue ma charakter wyłącznie szacunkowy i jej zmniejszenie nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy,
d) Płyn oczyszczający spaliny AdBlue musi być zgodny z normą ISO 22241-1/-2/-3/-4.

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, ofertach częściowych
  i ofertach wariantowych.
  a) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość wraz
  z zamówieniem podstawowym nie może przekroczyć kwoty 30.000 euro netto,
  b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
  c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Informacja dotycząca zamówienia
  a) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie od 01 stycznia 2023 roku
  do 31 grudnia 2023 roku,
  b) Każdorazowa sprzedaż paliwa oraz płynu oczyszczającego spaliny AdBlue będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu wyrażonego w złotych polskich, naliczanego od ceny brutto. W/w rabat będzie stały/niezmienny w czasie trwania umowy,
  c) Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne tankowanie paliwa oraz płynu oczyszczającego spaliny AdBlue do pojazdów Stowarzyszenia. Specyfikacja samochodów z wyszczególnieniem marek i numerów rejestracyjnych będzie udostępniona przed podpisaniem umowy,
  d) Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionej przez Zamawiającego ilości paliwa, natomiast płatność dokonywana będzie kartą płatniczą po czym Wykonawca wystawi potwierdzającą ten fakt fakturę VAT.
 3. Informacje dotyczące gwarancji
  a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanego paliwa na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. W przypadku reklamacji Wykonawca na własny koszt zabezpieczy zarówno próbkę paliwa dostarczonego Zamawiającemu oraz próbkę paliwa z własnych zbiorników pochodzącą z dostawy, której jakość została zakwestionowana przez Zamawiającego,
  b) Wykonawca zobowiązuje się do okazywania świadectwa jakości paliwa na każde wezwanie Zamawiającego.
 4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) Cenę paliwa oraz płynu oczyszczającego spaliny AdBlue oferty Wykonawca określa
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania,
b) Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
c) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
d) Wykonawca określi cenę paliwa na podstawie cen obowiązujących w dniu 19 grudnia 2022 roku na stacji, która ma być miejscem realizacji zamówienia,
e) Wykonawca określa wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Klimas telefon 793 55 00 49, e-mail: kontakt@kuzniazyczliwosci.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kuzniazyczliwosci.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:

a) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość stałego rabatu za zakup jednego litra paliwa,
b) Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub potwierdzony pieczątką imienną,
c) Jako wymagane załączniki do oferty Wykonawca winien załączyć:

 • kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadnia tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
 • aktualne zaświadczenie uprawniające do posługiwania się w obrocie handlowym marką AdBlue, kartę charakterystyki, kopię certyfikatu jakości zgodnie z normą
  22241-1/-2/-3/-4,
 • podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego,
 • dokument potwierdzający cenę sprzedaży oleju napędowego oraz płynu oczyszczającego spaliny AdBlue w wyznaczonym dniu tj. 19 grudnia 2022 roku,
 • wykaz stacji paliw na terenie gmin Rusiec i Szczerców.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27 grudnia 2022 roku do godziny 10:00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec lub na adres e-mail: kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

 1. Kryterium wyboru oferty:

a) Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne,
b) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

 • Cena 90%
 • Rabat 10%
  c) Sposób oceny ofert:
 • kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej do 10 punktów. Oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną wyliczone według wzoru:
  najniższa cena przedstawiona w ofertach
  Liczba punktów = ———————————————————- x 100 pkt x 90%
  cena badanej oferty
 • Kryterium „rabat” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta
  z największym rabatem uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.
  Punkty zostaną wyliczone według wzoru:
  rabat oferty badanej
  Liczba punktów = ———————————————————- x 100 pkt x 10%
  najwyższy oferowany rabat
 • Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.kuzniazyczliwosci.pl