Zapytanie ofertowe 1/2020

Zapytanie ofertowe 1/2020

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania Zamawiający zleci wykonanie i montaż następujących mebli:

 • Regał otwarty z półkami o wymiarach 311cm x 60cm x 230cm – szt.
 • Regał otwarty z półkami o wymiarach 190cm x 30cm x 230cm – szt. 1
 • Regał otwarty z półkami o wymiarach 201cm x 70cm x 35cm – szt. 1
 • Regał zamknięty z półkami i drążkami na odzież wierzchnią o wymiarach 
  95cm x 60cm x 230cm – szt. 1
 • Regał z 3 szufladami oraz otwartymi półkami o wymiarach 90cm x 47cm x 200cm – szt. 2
 • Regał zamknięty z półkami o wymiarach 90cm x 47cm x 200cm – szt. 1
 • Regał zamknięty z 3 szufladami i półkami  o wymiarach 80cm x 47cm x150cm– szt. 2
 • Regał zamknięty z półkami o wymiarach 80cm x 47cm x 200cm – szt. 1
 • Półka o wymiarach 76cm x 44cm – szt. 3
 • Półka o wymiarach 66cm x 44cm – szt. 3
 • Regał z zamkniętymi półkami i dwoma szufladami o wymiarach 210cm x 60cm x 218cm – szt. 1
 • Szafka narożna o wymiarach 60cm x 87cm x 75cm – szt. 1
 • Szafka łazienkowa z umywalką o wymiarach 50cm x 28cm x 80cm – szt. 1

Kolor wszystkich mebli: dąb sonoma

 • Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pomiaru niezbędnego do realizacji zadania.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy od daty dokonania odbioru.
 •  Termin realizacji zamówienia: do dnia 26.06.2020 r.
 • Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: w dniu 10 czerwca 2020 r.
 • Termin złożenia ofert:  do  dnia 9 czerwca 2020 roku do godziny 11:00.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzy stanowiącym załącznik
do zapytania ofertowego na adres kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kryteria oceny ofert: 100 % cena

Oferta z najniższą ceną, spełniając wymagania, otrzyma 100 punktów, a kolejne proporcjonalnie wg wzoru: (wartość oferty x 100)/wartość ofert najniższej.

  Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2020

Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej (wpis do CEIDG lub KRS).

Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.