Zapytanie ofertowe 1/2019

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6,
97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Malowanie trzech pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec”.


I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania Zamawiający zleci wykonanie prac remontowych polegających na pomalowaniu trzech pracowni (ogrodniczo-florystycznej, artystycznej, komputerowo-fotograficznej oraz w pracowni komputerowej instalacja pięciu dodatkowych gniazdek elektrycznych). Zakres prac obejmuje:
1. Pomieszczenie 1/1 (prac. ogrodniczo-florystyczna)
1.1 Osłony okien i drzwi folią polietylenowa obmiar = 2*2.45*2.15+0.90*2.00 = 12.3350 m2
1.2 Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 5.71*5.71 = 32.6041 m2
1.3 Gruntowanie podłoży preparatami „Ceresit CT 17” i „Atlas uni grunt” – powierzchnie pionowe obmiar =(4*5.71)*3.15-2*2.45*2.15-2*0.90*2.00=57.8110
2*(2.45+2*2.15)*0.35= 4.7250
RAZEM 62.5360 m2
1.4 Gruntowanie podłoży preparatami „Ceresit CT 17” i „Atlas uni grunt” – powierzchnie poziome obmiar = 5.71*5.71 = 32.6041 m2
1.5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian obmiar =(4*5.71)*3.15-2*2.45*2.15-2*0.90*2.00=57.8110
2*(2.45+2*2.15)*0.35=4.7250
RAZEM 62.5360 m2
1.6 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów obmiar = 5.71*5.71 = 32.6041 m2
1.7 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów
o powierzchni do 0.75 m2 obmiar = 2 szt.

2. Pomieszczenie 1/2 (prac. artystyczna)
2.1 Osłony okien i drzwi folią polietylenowa obmiar = 2*2.45*2.15+2*0.90*2.00 = 14.1350 m2
2.2 Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 5.98*5.71 = 34.1458 m2
2.3 Gruntowanie podłoży preparatami „Ceresit CT 17” i „Atlas uni grunt” – powierzchnie pionowe obmiar=(2*5.98+2*5.71)*3.15-2*2.45*2.15-2*0.90*2.00=59.5120
2*(2.45+2*2.15)*0.35=4.7250
RAZEM 64.2370 m2
2.4 Gruntowanie podłoży preparatami „Ceresit CT 17” i „Atlas uni grunt” – powierzchnie poziome obmiar = 5.98*5.71 = 34.1458 m2
2.5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian obmiar =(2*5.98+2*5.71)*3.15-2*2.45*2.15-2*0.90*2.00=59.5120
2*(2.45+2*2.15)*0.35=4.7250
RAZEM 64.2370 m2
2.6 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów obmiar = 5.98*5.71 = 34.1458 m2
2.7 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów
o powierzchni do 0.75 m2 obmiar = 2 szt.
3. Pomieszczenie 1/3 (prac. komputerowo-fotograficzna)
3.1 Osłony okien i drzwi folią polietylenowa obmiar = 2.45*2.15+0.90*2.00 = 7.0675 m2
3.2 Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 2.79*5.71 = 15.9309 m2
3.3 Wykucie w murze kanałów pod przewody elektryczne do pięciu gniazdek elektrycznych,
3.4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach + ułożenie przewodów kabelkowych+ podłączenie – 5 szt. obmiar = 1 kpl.
3.5 Gruntowanie podłoży preparatami „Ceresit CT 17” i „Atlas uni grunt” – powierzchnie pionowe obmiar =(2*2.79+2*5.71)*3.15-2.45*2.15-0.90*2.00=46.4825
(2.45+2*2.15)*0.35=2.3625
RAZEM 48.8450 m2
3.6 Gruntowanie podłoży preparatami „Ceresit CT 17” i „Atlas uni grunt” – powierzchnie poziome obmiar = 2.79*5.71 = 15.9309 m2
3.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian obmiar =(2*2.79+2*5.71)*3.15-2.45*2.15-0.90*2.00=46.4825
(2.45+2*2.15)*0.35=2.3625
RAZEM 48.8450 m2
3.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 2.79*5.71 = 15.9309 m2
3.9 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów
o powierzchni do 0.75 m2 obmiar = 1 szt.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do postepowania z odpadami w trakcie realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy od daty dokonania odbioru.

II. Termin realizacji zamówienia: 22.02.2019 r.
Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 08.02.2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 19.02.2019 r.
Planowany termin odbioru robót budowlanych: 25.02.2019 r.
III. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. Dąbrowa Rusiecka 51; 97-438 Rusiec
a) termin składania ofert: do 07.02.2019 r., do godz. 15.00,
b) oferty należy składać:
– osobiście,
– drogą mailową na adres: kontakt@kuzniazyczliwosci.pl ,
c) liczy się data i godzina wpływu oferty do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”
d) oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane
IV. Kryteria oceny ofert: 100 % cena
Oferta z najniższą ceną, spełniając wymagania, otrzyma 100 punktów, a kolejne proporcjonalnie wg wzoru: (wartość oferty x 100)/wartość ofert najniższej.

                                                            Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2019

Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej (wpis do CEIDG lub KRS).

Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.